Procesverbali i seancës së 232-të të Këshillit Programor të RTM-së

20.11.2023 11:41

PROCESVERBAL...

                                                   RADIO TELEVIZIONI I MAQEDONISË

                            Bul.”Goce Delçev” nr. 18, 1000 Shkup, tel. 55 11 798, fax. +55 14 474

RADIO TELEVIZIONI I MAQEDONISË

Nr. 02-5979/

PROCESVERBAL

Nga seanca e 232 e Këshillit programor të Radio Televizionit të Maqedonisë, e mbajtur më datë 26.10.2023

ANËTARËT E PRANISHËM TË KËSHILLIT PROGRAMOR:

Kryetari i Këshillit programor të RTVM-së, prof. dr. Smillka Janeska Sarkanjac; zëvendëskryetari i Këshillit programor të RTMV-së, Vedat Memedalija; Snezhana Klincarova, mr. Riste Panov, Gajur Ramadan, Ilir Ramadani, Zlatko Jankovski, Selpin Kerim, mr. Jagnulla Kunovska, Ivana Trajkovska dhe Anita Latifi.

ANËTARËT QË MUNGOJNË:

Prof. dr. Agim Leka

ANËTARË TË TJERË TË PRANUESHËM:

/

Seanca e 232 e Këshillit programor të RTVM-së është mbajtur në mënyrën onlajn, përkatësisht me platformën Skajp.

Seanca filloi në orën 12:10.

Zëvendëskryetari i Këshillit programor të RTVM-së, Vedat Memedalija, e lexoi rendin ditor para anëtarëve të pranishëm.

Këshilli programor  e shqyrtoi rendin ditor.

Këshilli programor i RTVM-së e miratoi njëzëri dhe vazhdoi me punë me rendin ditor.

                                  

                                                              RENDI DITOR

  1. Rishikimi dhe miratimi i procesverbalit nga seanca e 231 të Këshillit programor te RTVM-së.
  2. Rishikimi dhe miratimi i një vendimi për miratimin dhe emërimin e redaktorëve përgjegjës të Shërbimit të Programit të Dytë të RTVM-së dhe shërbimit të programit të Tretë MPA.
  3. Të ndryshme.

PIKA 1: Rishikimi dhe miratimi i procesverbalit të seancës së 231 të Këshillit programor të RTVM-së.

Zëvendëskryetari i Këshillit programor të RTVM-së, Vedat Memedalija, e dorëzoi në shqyrtim procesverbalin e 231 të Këshillit programor të RTVM-së.

Pas debatimit të procesverbalit të 231 të Këshillit programor të RTMV-së u vendos për votim.

Pas përfundimit të votimit u konstatua se procesverbali i 231 i Këshillit programor të RTVM-së, njëzëri u miratua.

PIKA 2: Rishikimi dhe miratimi i Vendimit për miratimin për të emëruar redaktorë përgjegjës të Shërbimit të Programit të Dytë të RTVM-së dhe shërbimit të Programit të Tretë MPA.

Zëvendëskryetari i Këshillit programor të RTVM-së, Vedat Memedalija, në lidhje me këtë artikull, në pikën  e  rendit ditor paraqiti para anëtareve të pranishëm – Propozim-vendimin për zgjedhjen e kandidatëve të rangut të parë nga shpallja e brendshme me nr. 04-5511/6 dhe nr. 04-5512/7 nga viti 24.10.2023.

Nga drejtori i RTVM-së u dorëzua për shqyrtim në lidhje me nenin 37 paragrafi 2 dhe 3 i statutit të CRP RTVM – Kërkesë për emërimin e redaktorëve përgjegjës të Programit të Dytë dhe programit të Tretë MPA.

Në përputhje me rregulloren për punësim, avancim dhe vendosjen e shërbimeve, si dhe teknikët ndihmës të CRP RTVM, u konstatua se te gjitha procedurat administrative për zgjedhjen e kandidatëve kishin përfunduar.

Në të njëjtën kohë u mbajt një seancë e Redaktorëve të RTVM-së në të cilën ishte paraqitur një mendim nga redaktorët për emërimin e redaktorëve përgjegjës të Programit të Dytë të RTVM-së dhe programit të Tretë MPA.

Pas debatimit, Kërkesa për miratimin dhe emërimin e redaktorëve përgjegjës të Programit të Dytë të RTVM-së, të emërohet Merita Gashi, u dorëzua në votim.

Kërkesa për pëlqimin e Redaktorit përgjegjës të Programit të Dytë të RTVM-së, të emërohet Merita Gashi, u vu në votim:

  • PËR votuan: 11 anëtarë
  • KUNDËR votuan 0 anëtarë
  • TË PËRMBAJTUR votuan 0 anëtarë

Pas përfundimit të votimit u konstatua se Këshilli programor i RTVM-së dha pëlqimin për emërimin e Merita Gashit, për Redaktor përgjegjës i Programit të Dytë të RTVM-së.

Pastaj u vendua për votim edhe kërkesa për pëlqimin dhe emërimin e Redaktorit përgjegjës të Programit të Tretë të MPA të emërohet Sebahat Nuhiu.

  • Kërkesa për miratim të Redaktorit përgjegjës të Programit të tretë të MPA të emërohet Sebahat Nuhiu, u dorëzua për votim:
  • PËR votuan: 11 anëtarë
  • KUNDËR votuan: 0 anëtarë
  • TË PËRMBAJTUR votuan: 0 anëtarë.

Pas përfundimit të votimit u konstatua se Këshilli Programor i RTVM-së  dha pëlqim për emërimin e Sebahat Nuhiut për Redaktor përgjegjës të programit të Tretë të MPA.

 

PIKA 3: Të ndryshme.

Në lidhje me këtë pikë të rendit ditor ishte rishikuar një letër për Këshillin e Programit të RTVM-së:

-Interesi programor për emetim falas për Festivalin e këngëve zbavitëse me nr. 14-5978/1 nga data  25.10.2023.

 

Seanca përfundoi në orën 12:50.

 

 

Regjistrues:

A.Allulloski                                                                                                   Këshilli Programor i RTVM-së:

                                                                                                                ---------------------------------------------------

                                                                                                                       Vedat Memedalija

                                                                                                                        Zëvendëskryetar