Procesverbali i seancës së 235-të të Këshillit Programor të RTM-së

14.12.2023 12:40

RADIO TELEVIZIONI I MAQEDONISË....

                                                                       RADIO TELEVIZIONI I MAQEDONISË

                Bul. “Goce Delcev” nr.18,1000 Shkup tel. 5511798, +5514474

RADIO TELEVIZIONI I MAQEDONISË

NR.02-6352/

                                        PROCESVERBAL

Nga seanca e 235 ekeshillit programor te Radio Televizionit te Maqedonis e mbajtur me date 13.11.2023.

ANËTARË TË PRANISHËM:

Prof. d-r Smilka Janeska Sarkanjac-Kryetra I keshillit programor te TVM(skajp), Vedat Memedalija-Zevendes Kryetar I keshillit programor te TVM, Snezhana Klincarova(skajp), m-r Riste Panov, Gajur Ramadani, Ilir Ramadani, Zlatko Jankovski(skajp), Selpin Kerim, m-r Jagnulla Kunovska(skajp), Ivana Trajkovska(skajp) I Anita Latifi(skajp).

ANËTAËRË QE MUNGUAN:

d-r Agim Leka.

TJERË TË PRANISHËM:

Snezhana Jovanovska- njesi nga burimet njerzore.

Seanca filloi ne ora 14.10.

Zevendes Kryetari I keshillit programor te TVM Vedat Memedalija e lexoi rendin ditor para te pranishmive .

Kshilli programor e shqyrtoi rendin ditor .

Keshilli programor njezeri e miratoi dhe vezhdoi me punen sipas rendit ditor.

                                   

                                              RENDI DITOR

 1. Rishikimi dhe miratimi I procesverbalit te séances 234 te keshillit programor te TVM
 2. Rishikimi dhe vendimarrja per kundershtimin me nr.03-6035/7 nga 06.11.2023 kunder nje vendimi per pezullimin e nje punonjesi.
 3. Te ndryshme

 

 

 

                                                  RADIO TELEVIZIONI I MAQEDONISË

                Bul. “Goce Delcev” nr.18,1000 Shkup tel. 5511798, +5514474

 

Pika1. Rishikimi dhe miratimi I procesverbalit te séances 234 te keshillit programor te TVM

Zevendes Kryetrai i keshillit programor te TVM, Vedat Memedalija e vendosi ne rishikim procesverbalin e seances 234 te keshillit programor te TVM

Pas debatit te procesverbalit te seances 234 keshilli programor I TVM e vendosi ne votim.

Keshilli programor I TVM njezeri e miratoi procesverbalin e seances 234 nga keshilli programor i TVM.

Pika2. Rishikimi dhe vendimi per kundershtimin me nr.03-6037/7 nga 06.11.2023 kunder vendimit per suspenzion per te punsuar.

Zevendes Kryetari i keshillit programor te TVM Vedat Memedalija dha hyrje per per piken dhe I vendosi ne rishikim materialet per kundershtimin me numer 03-6035/7 e vitit 06.11.2023.

Snezhana Jovanovska nga njesiti per burime njerzore e sqaroi ligjerisht si eshte dorezuar Vendimi per suspenzion , kushe ka dorezuar dhe ne baze te cka.

Na ana e antareve e keshillit programor te TVM eshte bere shqyrtim Idokumenteve ne baze te ankeses me nr.03-6035/7 nga 06.11.2023 dhe pas debatimit u vendos:

 

 • PER votuan: 11 antare
 • KUNDER votuan: 0 antare
 • TE PERMBAJTUR votuan: 0 antare

Pas perfundimit te votimit eshte konstatuar se Kshilli programor I TVM e pranoi kundershtimin me numer 03-6035/7 na viti 06.11.2023, te punsuarit Aleksandar Ravnjanski.

PIKA3: Te ndryshme.

Ne lidhje me kete pike te rendit ditor ishte rishikuar nje  leter deri te keshilli programor I TVM:

 • Miratim per zgjedhje per permbajtjen programore me nr.02-6114/3 nga 02.11.2023.
 • Interesi programor per realizimin e reportazheve dokumentare me nr.14-6090/2 nga 02.11.2023.
 • Lajmerim ngaa redaktori pergjegjes I PPS te MRA me nr.13-6239/1 nga 06.11.2023.

Ne piken te ndryshme per fjale u lajmerua Snezhana Klincharova dhe kerkoi pergjigje per dy pika te rendesishme:

Kshilli programor te fitoj informacione  mbi shenimin ne raportin e fundit nga Komisioni Europijan se ne servisin public TVM duhet te zbatohen reformat.

Per cfare reforma behet fjale?

 • A rrisin partit politike presionin ndaj TVM para zgjedhjeve te 2024, si ndaj te parit, posacerisht ndaj servisit te dyte programor.

Flitet se nje zotri, I punsuar ne nje nga ministrit e Qeveris, ishte pothuajse cdo dit I pranishem ne kolegiumin e programit te dyte servisor, dhe sikur te ndikonte ne thelb ne redaktimin e programit.

Redaktorja e programit te dyte servisor sikur e ka paraqitur si keshilltar te drejtorit Marjan Cvetkovskiose ose  si Zevendes drejtor.

A eshte kjo e sakte dhe  a do te sanksionohet me ligj ky skandal I ndaluar  ligjerisht dhe a ka ndodhe me te vertet? Kush ate e lejon, nese ligji thot se as menaxhmenti, as kshilli programor nuk guxojn te nderhyjn ne politiken editorial te shtepise.

Sigurisht kjo nuk do te thote qe keshilli programor I TVM nuk duhet ti marre ne mbrojtje redaktoret, vecanerisht nga ndikimet e jashtme.

 

Prandaj pas debatimit u propozua nje perfundim per kete pike:

 • Deri te keshillin programor I TVM te dorzohet informacione me shkrim dhe me goje nga drejtori I TVM Marjan Cvetkovski, nga redaktoret e programit te pare dhe te dyte servisor, Aneta Andonova dhe Merita Gashi, nga dy pikat e lartpermendura.
 • Pas perfundimit te votimit me 10 vota PER dhe 1 I PERMBAJTUR, perfundimi u miratua nga keshilli programor I TVM.

 

Seanca perfundoi ne ora 15.10.

 

 

Regjistrues

A.Aluloski                                                                                          Këshilli programori TVM

 

                                                                                                                 ------------------------

                                                                                                            Vedat Memedalija

                                                                                                             Zevendes kryetar